Deze algemene (speel)voorwaarden zij niet van toepassing op alle boekingen. Elke voorstelling, show of optreden is uniek en heeft eigen behoeften. Deze algemene voorwaarden geven wel een algemeen basisbeeld van een boeking.

Algemene speelvoorwaarden – in het theater
De opbouwtijd en wensen voor licht en geluid verschillen per voorstelling. Deze worden u vooraf meegedeeld via de technische fiche van het gezelschap. Het theater zorgt voor (een) gratis parkeerplaats(en). Het aantal is afhankelijk van het gezelschap. Deze staan vermeld in het contract en/of rider.

Algemene speelvoorwaarden – in een school

     • Aanvangstijd is in overleg vast te stellen.
     • Voorstellingen kunnen meerdere keren op een dag gespeeld worden, max. 2 of 3 keer (afhankelijk van de voorstelling).
     • De speellocatie is een rustige ruimte waar geen klaslokalen op uitkomen, bijvoorbeeld een speellokaal, refter, turnzaal, polyvalente ruimte… of u kan uitwijken naar de plaatselijke parochiezaal. Sommige voorstellingen kunnen enkel gespeeld worden in een goed uitgerust CC of theaterzaal.
     • Spelen tijdens pauzes kan alleen als de zaal waarin gespeeld wordt niet aan de speelplaats grenst.
     • Publiek zit best op banken en/of stoelen. Matten of gewoon op de grond zijn minder interessant.
     • Opbouwtijd, wensen over verduistering en afmetingen van het speelvlak verschillen per voorstelling. Deze worden u vooraf meegedeeld.
     • De organisatie op school is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de publieksopstelling.
     • School zorgt voor gratis parkeerplaats(en), zo dicht mogelijk bij de speelplek voor het makkelijk in- en uitladen van het decor.

Prijzen
De prijzen van onze voorstellingen en artiesten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Algemene voorwaarden
Onderstaande contractbepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij een uitvoerend kunstenaar - hierna ‘de Artiest’ genoemd - wordt geboekt door contractant 1 – hierna ‘de Organisator’ genoemd – via DeWa Entertainment – hierna ‘het Theaterbureau’ genoemd.

     • Het Theaterbureau vertegenwoordigt de bij haar aangesloten Artiest in de Boeking.
     • De Organisator verklaart met de prestaties en hoedanigheid van de Artiest bekend te zijn.
     • Indien de Organisator als vertegenwoordiger optreedt van derden, verklaart zij door (ondertekening van) het contract daartoe gerechtigd te zijn.
     • Betaling vindt plaats op basis van de na speeldatum toegezonden factuur. Het kan het zijn dat er wordt gewerkt met voorschotten, alsook wordt regelmatig gebruik gemaakt van volledige betaling gage voor aanvang optreden. Dit wordt vooraf afgesproken en vermeld op het contract. Deze regeling is afhankelijk van welk theatergezelschap/artiest u boekt. Betaling gebeurt op afgesproken tijdstippen zoals vermeld op het contract en/of de vervaldatum van de factuur.
     • In geval van ziekte en/of overmacht van de Artiest heeft hij het recht diens rol door een ander te doen overnemen dan wel kan het Theaterbureau in overleg met de Organisator een andere voorstelling aanbieden dan wel kan de geboekte voorstelling naar een latere datum worden verschoven of kan de voorstelling geannuleerd worden. Alle partijen hebben in deze een inspanningsverplichting om tot een passende oplossing te komen.
     • In geval van annulering door de Organisator op basis van een landelijke of lokale lockdown vanuit overheidsbepalingen, geldt er voor alle partijen een inspanningsverplichting tot naleving van contractuele afspraken, door middel van het verplaatsen van de uitvoering naar een later moment in het lopende seizoen of kalenderjaar. Indien de Organisator geen gebruik wil maken van vervangend aanbod of verplaatsing, wordt er een annuleringsvergoeding in rekening gebracht.
     • Overige vormen van annulering door de Organisator worden gezien als contractbreuk en hebben een door de Artiest opeisbare vergoeding tot gevolg van maximaal het in het contract overeengekomen bedrag, minus niet gemaakte kosten (reiskosten).
     • Het Theaterbureau en de Artiest kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verschuiving of annulering van de voorstelling vanwege overmacht.
     • Het Theaterbureau is enkel aansprakelijk indien het tekort is geschoten in de bemiddeling tussen de Organisator en de Artiest. Indien er sprake is van ontstane schade door toedoen van de Artiest voor de Organisator tijdens het optreden en daaraan gerelateerde activiteiten kan enkel de Artiest aansprakelijk gesteld worden.
     • De Organisator is bekend met en garandeert de noodzakelijke technische voorwaarden, een speelbaar podium/speelvlak, een gratis parkeerplaats en de gebruikelijke faciliteiten, conform technische lijst en/of rider. Tevens zorgt de Organisator dat er tijdens de voorstelling een aanspreekpunt namens de Organisator aanwezig is.
     • De Artiest heeft uitgaande van goed gastheerschap van de Organisator recht op consumpties van eenvoudige aard.
     • Het is de Organisator niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen te maken tenzij er vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de Artiest.
     • Voor voorstellingen die buiten spelen geldt aanvullend: Het risico voor annulering in verband met slecht weer ligt bij de Organisator.